islam en koran

Onze doelen

Het doel van de stichting is om mensen en instellingen internationaal bewust te maken van de resultaten van de onderzoeken op het gebied van de orde van de schepping en religie.

Er zou een samenleving onder jullie moeten zijn die om het goede vraagt, het goede beveelt en het slechte verbiedt. Zij zijn degenen die zullen worden gered. (Al ‘Imran, Das Haus von ‘Imran 3/104)

Dit is een bericht (verzonden) voor mensen om te worden gewaarschuwd (door de Koran), zodat ze weten dat God slechts één God is, en zodat degenen die begrip hebben goed moeten nadenken en er een les uit moeten leren. (Ibrahim, Abraham 14/52)

We danken de verheven God aan wie we alles te danken hebben. Hij is onze Heer en Schepper, aan wie gehoorzaamd moet worden, en wiens gebod elke korrel omvat. Hij is de eigenaar en beschermer van de Koran, waar geen twijfel over bestaat en waarin geen tegenstrijdigheid bestaat.

God, er is geen goddelijkheid dan Hij; Hij is de levenden, de constante. Noch slaap noch sluimering overvalt hem. Alles wat in de hemelen en op aarde is, behoort hem toe. Wie zou bij Hem kunnen tussenkomen zonder Zijn toestemming? Hij weet alles wat voor mensen openstaat en alles wat voor hen verborgen is. Behalve wat Hij bekend maakt, kunnen mensen niets volledig van Zijn kennis weten. Zijn troon omvat de hemelen en de aarde, het is niet moeilijk voor hem om ze te bewaren. Hij is het sublieme, het grote.“ (al-Baqara, Die Kuh 2/255)

Het is aan ons om het ‘nabije leven’ waarin we leven en het ‘buitenaardse leven’ dat met de opstanding begint, te ontdekken, zowel het plezier van onze Schepper te verwerven als het eeuwige Paradijs en zijn zegeningen te bereiken.

Onder de mensen zijn er die zeggen: “Onze Heer! Geef ons in deze wereld.” In het hiernamaals zal er voor deze personen niets meer overblijven. Anderen onder hen zeggen: “Onze Heer! Geef ons het goede in deze wereld en geef ons het goede in het hiernamaals. Pas op voor de bestraffing van het hellevuur!” Voor hen is er een enorm deel van wat ze hebben verdiend. (Ongetwijfeld) Gods afrekening is erg snel. “(al-Baqara, Die Kuh 2/200-202)

Om tot dit door iedereen gewenste resultaat te komen, is opnieuw ongetwijfeld alleen mogelijk door het door God gezonden boek in de noodzakelijke mate te lezen, het te proberen te begrijpen en de geboden en verboden serieus te nemen.

(Sommigen van hen) aan wie We het boek gaven, lazen het voor zoals ze zouden moeten. Omdat ze in hem geloven. Maar degenen die het ontkennen, zijn werkelijk degenen die worden geschaad.(al-Baqara, Die Kuh 2/121)

Wie de kennis van de Rahmân (de algenoegzame) troebel ziet, voorzien Wij in een Satan (kwade impuls), die een metgezel voor hem wordt. Die houden hen van het rechte pad af, maar ze denken dat ze geleid worden.(az-Zukhruf, Gold 43/36-37)

Het is inderdaad een geestverwoestende houding om er niet naar te streven Gods boodschap te begrijpen en om na het geloven niet naar de bron van de boodschap te gaan. Deze houding ontneemt het individu het vermogen om onderscheid te maken tussen goed en kwaad …

Er zijn mensen die de Schrift niet kennen, maar het boek niet kennen. Alles wat ze weten, weten ze van horen zeggen. Ze handelen alleen op basis van argwaan en giswerk. (al-Baqara, Die Kuh 2/78)

De Koran is een boek dat aan de mensen werd geopenbaard: “Zodat het de levenden waarschuwt en zodat degenen die de waarheid bedekken de straf verdienen.” (Ya Sin, O du Menschenwesen 36/70)

Ons primaire doel als Stichting Süleymaniye is om Gods boodschap te begrijpen en het begrip ervan te verspreiden.

We moeten het leven dat we leiden begrijpen in het licht van de Koran. Dat deden ook de metgezellen van de profeet. Alleen op deze manier zal de koran positieve effecten hebben op het individu en de samenleving. Het is duidelijk dat het een groot verlies en wreedheid is in de naam van de mensheid dat de bladzijden en de omslag van de Koran geheiligd zijn, evenals het voorkomen van het zoeken naar advies van de Koran.
Hoewel een enorm aantal mensen gelovig is, zijn ze verstrikt geraakt in de draaikolk van verschillende extremiteiten en hebben ze bepaalde paden bewandeld die buiten de leerstellingen van de Koran en de Profeet vallen. Hoewel zelfs de profeet Mohammed (vrede en zegeningen van God zij met hem) werd vermaand om niet tot de Muschrik1 (exploitanten van het partnerschap) te behoren, is het vreemd dat de gelovigen, net als de Muschrik, in God geloven en het niet opmerken.

En laat ze je nooit afwijzen van Gods boodschappen nadat ze van boven aan je zijn gegeven. Nodig (alle mensen) uit voor uw Sustainer. En wees nooit een van degenen die iets anders dan Hem toeschrijven aan goddelijkheid (Muschrik).(al-Qasas, Die Geschichte 28/87)

Men zal ongetwijfeld proberen ervoor te zorgen dat deze omstandigheden en bijgelovige gedachten ook kritisch worden onderzocht in het licht van de koran en dat iedereen het juiste leert van de bron.

Zullen Wij u ervan weerhouden u te vermanen met de Koran omdat u een van degenen bent geworden die de limiet overschrijden? (Zukhruf, Gold 43/5)

De Koran is niet alleen een gids voor gelovigen die hen zullen belonen met deze wereld en het hiernamaals, maar bevat ook principes en aanbevelingen om het leven van de mensheid in deze wereld in een geordende vorm te brengen. Onafhankelijke en rationele discussies van de kant van de relevante wetenschappelijke velden over deze aanbevelingen van de Koran met betrekking tot dit leven zullen buitengewoon belangrijke resultaten opleveren voor de mensheid.

Dit werk van onze Stichting, dat een aanvulling vormt op de inspanningen over de hele wereld om de aanbevelingen van onze Schepper serieus te nemen, heeft de essentie van een smeekbede en we verklaren dat we openstaan ​​voor elke vorm van bijdrage van wetenschappelijk Eigen niveau.

Iedereen heeft een richting om naar toe te gaan. Concurreer je in goede dingen. Waar u ook bent, uiteindelijk zal God u allemaal samenbrengen. Het lijdt geen twijfel dat God de macht heeft om alles te doen. “(al-Baqara, Die Kuh 2/148)

Onder degenen die Wij creëren, is er altijd een volk dat naar de waarheid leidt en rechtvaardig gerechtigheid vervult. “(al-A’raf, Die Unterscheidungsfähigkeit 7/181)

 

Onze methode

Hoe goed is het dat God, aan wie we alles te danken hebben, ons de koran heeft gestuurd, aan wiens waarachtigheid geen twijfel bestaat en wiens bescherming Hij op zich heeft genomen. Moge hij zichzelf gelukkig en gezegend vinden, hoe prachtig heeft de Boodschapper van God hem gepresenteerd en toegepast. En het is aan ons om het te begrijpen en ons eraan te houden. Die Boodschapper voedde zijn metgezellen zo op dat ze in alle opzichten model voor ons werden. Moge God hen belonen!

Eeuwen zijn verstreken en iedereen heeft voor zichzelf een methode ontwikkeld om religie te begrijpen. Sommige moslims hebben prioriteit gegeven aan de hadiths [1] en de levenswijzen van de metgezellen van de profeet.

Sommigen hebben de interpretaties van de geleerden als religie aanvaard en hebben zojuist de Koran en de Sunna [2] gelezen.

Anderen geloofden dat God een gouverneur was die in het Hicaz-gebied (een deel van Arabië) aan het begin van de 7e eeuw diende, en zij geloofden dat de profeet een commissaris was die zijn bevelen uitvoerde volgens tradities en gebruiken. Volgens hen is de Koran Gods tussenkomst in een bepaald tijdperk in een bepaald gebied en zijn de hadiths de tradities en gebruiken van dat tijdperk. Op deze manier maakten ze de islam tot een van de oude culturen.

Dan zijn er nog degenen die de namen van de helden van bijgeloof ruilden voor de naam moslim, het bijgeloof een islamitische flair gaven, een gemengd partnerschap (shirk [3]) in religie en deze islam juist noemden.

En er is nooit een gebrek geweest aan degenen die de Koran hebben gebruikt voor hun wereldse voordelen.

We geven voorrang aan de koran. We proberen een probleem eerst op te lossen met behulp van de koranverzen (Aya [4]), alsof we niets anders in handen hadden. Onze eerste bron voor het begrijpen van de Koran is de wet van de schepping. Voor God de Verhevene zegt:

Keer uw gezicht rechtstreeks naar deze religie, naar de wet van de schepping (naar de Fıtra) van God. Hij schiep daarna mensen. Er is niets dat de plaats kan innemen van wat God heeft geschapen. Kijk, de stabiele religie is die religie. Maar de meeste mensen weten dat niet. (ar-Rum, Die Byzantiner 30/30)

Het is belangrijk dat de Koran gedurende 23 jaar geleidelijk is geopenbaard. Zo brachten de moslims de koran in verband met de scheppingswet en interpreteerden ze het leven correct.

We hebben het onderverdeeld in secties als de Koran die u van tijd tot tijd aan mensen kunt voorlezen; en we hebben hem een ​​voor een naar beneden gestuurd. (al-Isra’, Die Nachtreise 17/106)

Het is niet gemakkelijk om altijd de wet van de schepping te begrijpen. In sommige situaties kunnen we ons vergissen door onze vooroordelen en gewoonten te verwarren met de wet van de schepping. Precies op dit punt kijken we naar de Sunnah en de toepassing van de metgezellen van de Profeet. In ieder geval komt de behoefte aan de Sunnah precies in deze rij voor. Na deze fase is het probleem duidelijk opgelost.

De soenna is ofwel de uiteenzetting van de koran, ofwel de voorbeeldtoepassing ervan. Als men niet weet wat er wordt gepresenteerd, kan men de presentatie niet begrijpen. Als je de kern niet kent, kun je het voorbeeld niet begrijpen. Dan wordt de sunnah aangevuld met de verzen van de Koran. Het wordt duidelijk dat schijnbaar tegenstrijdige uitspraken van de profeet in wezen verschillende dingen uiteenzetten.

In het gedeelte “Economie” van onze website vindt u het inzicht in de rentetarieven van de vier islamitische rechtsscholen en de Zahiri, evenals onze mening. Als u een kijkje neemt, begrijpt u onze werkwijze beter. Het essay over het recht van een vrouw om haar huwelijk te beëindigen kan u ook voldoende informatie verschaffen.

We weten dat onze opvattingen niemand zullen overtuigen. Om deze reden proberen we onze eigen opvattingen niet als religie te presenteren. Als we het bij het verkeerde eind hebben, waarschuw ons dan: we zouden onze fout rechtzetten en u danken.

Zeg niet: “Dit is toegestaan ​​en dat is verboden”, vertrouwend op de leugen die uw tong heeft bedacht, want dan zou u een leugen tegen God hebben verzonnen. Het lijdt geen twijfel dat degenen die een leugen tegen God verzinnen, niet zullen krijgen waar ze op hopen. (an-Nahl, Die Biene 16/116)

Onze methode in mystiek

In het volgende gesprek, dat we hadden met een chef van de orde, wordt onze methode in mystiek uiteengezet.

– Laten we eerst een ding ontdekken. Accepteer je de mystiek of niet?

– Dat hangt af van wat er met mystiek wordt bedoeld. Als mystiek het samenkomen rond een leraar betekent om de islam te leven volgens de koran en de soenna, dan vind ik dat mooi en nuttig. Het hoofd van de orde moet proberen een leraar, een gids, een voorbeeldig persoon te zijn. Maar als je hem een ​​geestelijk leider zou maken, hem tussen God en zijn dienaren zou plaatsen, hem een ​​middelaar en middel zou maken en zou proberen om hulp van zijn geestelijkheid te verwachten, om te profiteren van zijn geestelijke gunst, dan zou je te ver gaan. Wij zijn tegen dergelijke excessen. Er kan geen sprake zijn van excessen die verder gaan dan de regels van de Koran en de Sunnah, ongeacht wie ze onder welke naam begaat.

Als deze de visie van een rechtsschool zoals de Hanafi, de Shiite, de Maliki, de Asharite of de Maturid school tegenspreken, zouden we hier geen overdreven idee van hebben en een strikte houding aannemen. Als we zouden ontdekken dat dit in strijd is met hadiths die niet “mutevatir” [5] zijn, zouden we er niet zo veel op aandringen. Ze zeggen dingen die heel duidelijke uitspraken in de Koran tegenspreken. Als we erover zwijgen, kunnen we daar dan rekenschap van afleggen aan God, de enige vertegenwoordiger op de dag van de afrekening? Denk er gewoon over na!

Onze methode met betrekking tot de grote persoonlijkheden van de mystiek

Het volgende interview, dat we hadden met een chef van de orde, zet onze methode uiteen met betrekking tot de grote persoonlijkheden van de mystiek.

– Als u niet in Abdülkadir Geylani gelooft, hebben we niets met u te bespreken.

– Het geloof in Abdülkadir Geylani is niet een van de religieuze regels van de islam, maar men moet in de koran geloven.

Naar mijn mening is de meeste kennis over deze mensen fictief. Waarom zouden degenen die miljoenen hadiths over de profeet van God verzinnen niet ook iets over Abdülkadir Geylani, Mevlana, Imam Rabbani maken?

Maar als Abdülkadir Geylani zelf iets zou komen zeggen dat niet overeenkomt met de Koran, dan zouden we niet zeggen dat hij er al iets van weet, maar we zouden het ondubbelzinnig afwijzen. Omdat we bij het laatste oordeel niet verantwoordelijk zullen worden gehouden voor Abdülkadir Geylani, maar voor de Koran.

STICHTING SÜLEYMANIYE


[1] Hadiths zijn verslagen van gerichte uitspraken van de profeet Mohammed.

[2] Sunna betekent gewoonte, gewoontegedrag of traditionele norm. In de islam staat het voor de procedure van de profeet Mohammed, d.w.z. voor wat hij zei, deed, tolereerde of bewust niet deed. De hadiths vormen de basis van de Sunnah.

[3] Schirk betekent gelijkheid of een aandeel hebben. Shirk beoefenen ten opzichte van God betekent een of meer kenmerken van God in sommige schepselen zien en ze vervolgens gelijkstellen aan God in de context. Bovendien wordt elke daad van dienst aan God, waarvan de uitvoering niet is gebaseerd op de exclusieve bedoeling om alleen God te dienen, gewaardeerd als shirk.

[4] Aya (meervoud: Ayat) heeft verschillende taalkundige betekenissen: het wonder, het duidelijke teken, het kenmerk, de leer / les of het symbool. Aya wordt meestal gebruikt als naam voor een vers uit de Koran.

[5]Mutevatir ‘is een hadith die tot ons kwam via een keten van samenlevingen waarvan je je niet kunt voorstellen dat ze s